Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii


Měření statické tuhosti obráběcích strojů

Anotace zkoušky: Do stroje se v místě nástroje vnáší pozvolna narůstající síla. Pomocí sady čidel výchylky se na měřeném stroji ve zvolených bodech měří deformace. Čidla výchylek jsou umístěna na silově nezávislém rámu. Z poměru deformací a zátěžné síly se pak definuje statická tuhost, resp. poddajnost. Analýzou změřených dat se zjišťují podíly jednotlivých částí stroje na celkové deformaci v místě nástroje.
Norma či jiný
standard: 
Technický průvodce č. 59 - Breník, Píč, "Obráběcí stroje, Konstrukce a výpočty, kap. 4 Tuhost"
Výstup zkoušky:  Výstupem zkoušky je:
• tabulka poddajností, tuhostí a jejich nejistot v jednotlivých místech měření
• tabulky a grafy procentuálních podílů jednotlivých částí stroje na celkové deformaci
• grafy deformačních čar zakreslené do schématu stroje
• průměty a identifikace velikostí a podílů na celkové deformaci od nejvýznamnějších částí stroje
Typický rozsah zkoušky  Čas: 1 až 5 dní, zpracování dat 3 - 10 dní
Cena: 40000 - 150000 Kč za zkoušku bez DPH (dle náročnosti zákazníka), v ceně je započítáno měření, cesta, případné ubytování a zpracování protokolu
Postup zkoušky:  Do vřetena se upne místo nástroje náhradní trn. K vyvolání zátěžné síly se použije kalibrovaný mechanický nebo jiný mechanismus, který je na protější straně upevněn prostřednictvím přípravku k paletě, či upínací desce stroje. Do série se zatěžovacím mechanismem je zapojen siloměr. Přístroje na měření úchylek (dále úchylkoměry) se umístí ve zvolených místech tak, aby vhodně pokrývaly zkoušenou část stroje a to ve směru působení zatěžující síly. Základna stojánků s úchylkoměry je zpravidla uložena na silově nezávislý rám, který je pro tento účel vedle stroje postaven. V tomto případě se jedná o absolutní měření deformací. Tento postup je preferovaný. V případě, že nelze měření ze silově nezávislého rámu realizovat, je možné měřit deformaci mezi částmi stroje, např. mezi upínací deskou a nástrojem. V takovém případě se jedná o měření relativní.
Při změně směru působení zatěžující síly je nutno přestavit úchylkoměry do směru působení síly.
Podle parametrů stroje se stanoví rozsah zatížení a z něj se určí postup zatěžování. Je vhodné rovnoměrně rozložit nárůst zátěžné síly. Stroj se před vlastním měřením několikrát zatíží maximální silou, aby došlo k vymezení vůlí v jednotlivých částech stroje.
Při vlastním měření se do měřicí ústředny souběžně zaznamenává síla i deformace ve všech měřených místech. Tento postup se opakuje v celém rozsahu zatěžování stroje a ve všech zvolených osách a to minimálně třikrát pro každé měření.
Ze souboru naměřených hodnot se počítají aritmetické průměry, které slouží pro vyhodnocení měření. Součástí vyhodnocení je i určení nejistot měření.
Odpovědná osoba:   Ing. David BurianZPĚT

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů