Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii


Měření tepelného chování a teplot obráběcích a jiných strojů

Anotace zkoušky: Pomocí zkoušky lze vyhodnotit tepelné chování stroje, respektive průběh teplotní chyby a ohřev struktury stroje za zvolených pracovních podmínek.
Norma či jiný
standard: 
ČSN ISO 230-3
Výstup zkoušky:  Výsledkem zkoušky je protokol o zkoušce s grafickým zpracováním naměřených teplotních průběhů na zvolených místech konstrukce stroje a naměřených průběhů teplotních chyb. Měří se teplotní chyby způsobené tepelným působením rotujícího vřetene, dále teplotní drifty strojních os způsobené tepelným působením těchto os a teplotní chyby způsobené tepelným působením okolí.
Typický rozsah zkoušky  Čas: a) 1 až 2 dny (malé a střední stroje)
b) 3 až 5 dnů (velmi velké stroje)
Cena: add a) 14000 - 36000 Kč za zkoušku bez DPH,
add b) 36000 - 65000 Kč za zkoušku bez DPH,
v ceně je započítáno měření, cesta, případné ubytování a zpracování protokolu
Postup zkoušky:  Stroj musí být umístěn v prostředí, kde probíhá zkouška, minimálně 24 hodin, aby došlo k jeho teplotnímu vyrovnání s okolním prostředím. Na přání zákazníka je možné stroj před započetím zkoušky uvést do stabilizovaného teplotního stavu (např. dlouhodobým ponecháním stroje v režimu stand-by). Po umístění teplotních čidel a umístění a seřízení čidel zaznamenávajících teplotní deformace je stroj tepelně zatěžován definovaným provozním režimem (rotace vřetene, pohyb strojních os), zpravidla do té doby, kdy je dosaženo kvazistabilního teplotního stavu (pokud zákazník nestanoví jinak), kdy se teplotní deformace v čase již výrazněji nemění. Poté, kdy je tepelné zatěžování ukončeno, probíhá (opět, pokud zákazník nestanoví jinak) měření teplotních deformací v průběhu vychládání stroje.
Odpovědná osoba:   Ing. Jan Hornych, Ph.D.ZPĚT

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů