Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

WP04 – Tlumení a potlačování vibrací obráběcích strojů

Smyslem tohoto pracovního balíčku je vytvoření nástrojů pro zvyšování tlumení a potlačování vibrací důležitých konstrukčních uzlů i celých struktur obráběcích strojů. Problematika tlumení je v soudobé literatuře popisována v učebnicích a v článcích na úrovni základního výzkumu, ale v aplikační sféře výrobních strojů tyto poznatky prakticky zcela chybí. Na světových výstavách strojírenské výrobní techniky (až na vzácné výjimky, jako je oblast vrtání dlouhých děr apod.) není zmínka o tom, že by se výrobci obráběcích strojů snažili využívat potenciál v oblasti zvyšování tlumení a potlačování vibrací ke zlepšení konkurenceschopnosti svých výrobků.

Jednou z aktivit pracovního balíčku je výzkum přirozeného tlumení ve strukturách strojů a vývoj modelů pro cílené využití informací o tlumení při návrhu strojů. S tím dále souvisí výzkum a zdokonalování metod měření dynamických vlastností strojů a jejich částí v klidu i za provozu. Snahou je zde poskytnout přesnější data o tlumení struktur pro tvorbu virtuálních modelů struktur a získat tak věrohodnější data ze simulací.

Další důležitou oblastí zájmu je výzkum vlivu zvolené technologie na kmitání stroje, kde je obecnou snahou zlepšení stability obrábění za účelem zvyšování výrobního výkonu při dobré jakosti povrchu. Zde je v plánu např. vývoj softwarových možností minimalizace parazitních vibrací pomocí optimalizovaného řízení pohonů stroje, ale i nasazení prostředků hardwarových. Jedním ze základních témat souvisejících se zlepšováním stability obrábění je výzkum a vývoj řízených prostředků pro potlačování vibrací, např. hltiče. Pro lepší možnosti využití těchto prostředků bude řešena i integrace do řídicího systému stroje.

Výsledky výzkumu realizovaného v tomto pracovním balíčku by měly obecně přispět ke zlepšování jakosti, výrobního výkonu a spolehlivosti, což jsou jedny z hlavních cílů celého projektu. Průmyslovými partnery řešení tohoto tématu jsou firmy Tajmac-ZPS, a.s., TOS Varnsdorf, a.s., Toshulin, a.s., a Škoda Machine Tool, a.s.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů