Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

WP03 – Optimální stavba obráběcích strojů

Základní obsah tohoto projektového balíčku byl motivován potřebou rozvíjení výpočtových a optimalizačních metod v oboru obráběcích strojů. V předchozím programu VCSVTT vznikla řada výpočtových přístupů, které jsou dnes používány pro řešení konkrétních problémů ať už ve fázi vývoje nového stroje, nebo v odhalování zdroje chyb stávajícího řešení. Jmenujme alespoň některé – komplexní modelování pohonů a mechaniky stroje, pokročilé metody návrhu pohonů ve spojení s databázovými strukturami komponent, strukturální optimalizace, parametrická optimalizace a řada dalších. Doplňme, že tvorba většiny z nich byla vyvolána praktickými potřebami. Bylo nutné problém identifikovat a specifikovat. Tato fáze je v popisovaném projektovém balíčku zařazena do prvního období řešení. Je snahou s průmyslovými partnery definovat a popsat problémové stavy a navrhnout vhodné postupy. Účelem je pragmatické popsání chování stroje a sběr takových charakteristik, které dovolí srovnání strojů. Odtud se lze již dostat k měřitelným hodnoticím ukazatelům. Již dnes se například užívají při hodnocení strojů např. statické tuhosti nebo dosažitelná hodnota parametru polohového regulátoru Kv. V mnoha firmách již také ,,zdomácněl“ testovací kus Mercedes. Bude potřebné nalézt větší množství hodnoticích parametrů s jejich vazbou na tzv. globální parametry – přesnost, kvalita, čas obrobení a cena. Takové parametry jsou výchozím stavem k řešení. Teprve nyní lze kvalifikovaně navrhovat možné výpočtové postupy za účelem optimalizace cílových parametrů. Jedním z hlavních výstupů je plánován software sdružující takové metody. V softwaru se promítnou nejen inovované a zcela nové výpočtové postupy pro mechanické části strojů, pohonů, regulaci, interpolaci pohonů a dalších důležitých uzlů stroje, ale také experimentálně získaná data z reálných strojů. Vzhledem k tomu, že na řešení tohoto balíčku participuje několik výrobců obráběcích strojů, je k dispozici široké spektrum strojů pro krátkodobé testy. Průmysloví partneři pokrývají oblast obráběcích strojů od malých multifunkčních strojů po velké stavebnicově řešené stroje, sběr dat je tedy komplexní a stejně tak výpočtové metody v rámci nabídnutého softwarového řešení.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů