Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

WP02 – Maximalizace výkonu a jakosti řezného procesu

Jak už název napovídá, je cílem ve spolupráci s ostatními členy konsorcia (Tajmac-ZPS, a.s., TOS Varnsdorf, a.s., TOS Kuřim– OS, a.s., Kovosvit MAS, a.s., Škoda Machine Tool, a.s.) řešit úkoly, které napomohou dalšímu zvyšování produktivity, hospodárnosti, přesnosti obrábění a tím i konkurenceschopnosti českého průmyslu. Konkrétních cílů pak bude dosahováno především řešením a uváděním do praxe jednotlivých ověřených technologií a užitných vzorů. S ohledem na šířku problému je samotný balíček rozdělen na několik dílčích oblastí. V první skupině úkolů se snažíme zdokonalit výrobní proces na úrovni tvorby NC programu. A to ať již volbou strategie obrábění při výrobě obecných tvarových ploch, nebo na úrovni vlastního řešení postprocesingu CL dat, který bude při víceosém obrábění umožňovat lepší využití potenciálu nástroje a jeho břitu. Pozornost je věnována také problematice zvyšování tuhosti obráběcí soustavy. Další velkou skupinou úkolů je obrábění moderních materiálů. Do této skupiny materiálů patří převážně materiály se sníženou nebo velmi špatnou obrobitelností (titanové, niklové slitiny a vybrané korozivzdorné oceli) nebo materiály, u kterých je obrábění doprovázeno jinými problémy (např. vlákny vyztužené kompozity s termosetovou či termoplastickou matricí). Úkolem je opět zvýšit produktivitu, hospodárnost a kvalitu při obrábění uvedených materiálů, a to i prostřednictvím realizace softwarového nástroje, který dokáže jednoduše, rychle a spolehlivě uvedená kritéria počítat a predikovat. Samostatným úkolem je také vývoj a realizace nového typu vysokootáčkového pneumatického vřetena se zpětnovazební regulací otáček pro aplikace mikroobrábění. Řešení autonomní jednotky přídavného vřetena s vysokými otáčkami (přes 100 000 min-1) pomáhá rozšířit aplikační oblast „klasických“ výrobních strojů, tedy těch s maximálními otáčkami nástrojů v řádech tisíců, případně až několik desítek tisíc otáček za minutu a výkony řádově v desítkách kW. Pro možnost dalšího zvyšování parametrů obrábění je nezbytné také sledování a měření veličin doprovázejících řezný proces a odvozených ukazatelů (velikost teplot, sil, momentů, příkonů obrábění). Právě na přímé měření uvedených veličin při obrábění jsou zaměřeny práce v rámci dalšího úkolu – vývoj řezného nástroje s integrovanými měřicími prvky. Aplikovaný výzkum v této oblasti by nám měl přitom umožnit kvalitnější analýzu řezného procesu.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů