Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

WP11 - Vývoj nových a inovace stávajících konstrukčních řešení tvářecích strojů

Podíl technologií prováděných na tvářecích strojích pomalu, ale neustále celosvětově stoupá. Je to dáno tím, že těmito technologiemi, které jsou schopny produkovat výrobky se stále větší přesností, se dá bezztrátově, nebo s minimálními ztrátami zajišťovat velkosériová i hromadná výroba. Proto vzhledem k výše uvedeným okolnostem, ale i v návaznosti na nově vznikající technologie, stojí před konstruktéry tvářecích strojů úkol modernizovat stará a připravovat nová konstrukční řešení strojů, která by odpovídala vytčeným požadavkům. Zajistit tento úkol by mělo napomoci řešení WP11 - Vývoj nových a inovace stávajících konstrukčních řešení tvářecích strojů, řešeného na CVTS ZČU v Plzni v rámci projektu Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika.

Základní podmínkou pro splnění uvedeného úkolu je stanovení základních požadavků na modernizaci a stavbu konkurenceschopných tvářecích strojů. Stanovení těchto požadavků se bude provádět na základě aktualizovaného monitorování a diagnostikování mezi výrobci na straně jedné, a uživateli těchto strojů na straně druhé. Bude třeba reagovat i na některé nově vznikající požadavky, které mohou být způsobeny i národní nebo evropskou legislativní činností (např. v oblasti energetické náročnosti, požadavků na ochranu zdraví atd.). Proto je nutno počítat s tím, že základní požadavky na konstrukci tvářecích strojů musí být dle nově vznikající potřeby průběžně aktualizovány.

Bude využíváno virtuálního modelování, a to především pro navrhování velkých konstrukčních celků, budou se provádět poměrně přesné výpočty pomocí MKP. Přínosem by měly být úspory materiálu v konstrukci strojů tam, kde materiál nebyl doposud dostatečně využit.

Velké množství chyb v konstrukční praxi je zapříčiněno tím, že se do výpočtů zadávají nepřesné, ne-li nesprávné, vstupní okrajové podmínky, které výsledky přesné výpočtové metody zcela znehodnotí.

V naší výzkumné práci se proto chceme zaměřit především na správné stanovení vlivů, velikosti a způsobů zatížení strojů od jednotlivých technologických operací, které se na něm provádějí. Tvářecí stroje jsou většinou navrhovány na určitou konkrétní technologickou operaci (ostřihovací, ohýbací, razicí lisy apod.). Nelze tedy obecně paušalizovat požadavky na jejich zatěžování, ale je nutno řešit tuto problematiku pro každý typ stroje zvlášť.

Proto budeme naše práce vztahovat na konkrétní stroje, a to hydraulické lisy pro volné kování, klikové kovací lisy, a pro výrobu předkovků budou řešeny kovací válce.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů