Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

WP10 - Interakce obráběcích strojů s obsluhou a okolím

WP10 je zaměřen na vývoj postupů a osvědčených řešení, které by umožňovaly uvádět do provozu stroje splňující jak legislativní požadavky, tak požadavky zákazníků na jejich jednoduchou obsluhu. Přitom je kladen důraz na optimalizaci nákladů v oblasti bezpečnosti, spolehlivosti, výroby a servisu a snižování nákladů na nízkou kvalitu výrobku. WP je rovněž zaměřen na interdisciplinární vývoj strojů v prostředí imerzní virtuální reality (dále IVR).

Náplň pracovního balíčku WP10 se soustředí do dvou stěžejních částí, kterými jsou integrovaný vývoj strojů v prostředí imerzní virtuální reality a řešení celkové bezpečnosti strojních zařízení. Integrovaný vývoj strojů v prostředí imerzní virtuální reality je výkonný vývojový a simulační nástroj pro digitální vývoj produktů.  Technologie IVR nám umožňuje zhotovené digitální produkty nejen stereoskopicky prohlížet, nýbrž také s těmito objekty v reálném čase interagovat. Aktuální oblastí nasazení virtuální reality jsou zejména vizualizace a ověřování konstrukčních návrhů, virtuální uvádění strojů do provozu, virtuální plánování továren a výrobních hal, plánování montážních operací, ale také vizualizace na podporu marketingových aktivit.

Právě při zobrazení virtuálních prototypů výrobků jsou obzvlášť zřetelné výhody projekce ve skutečných rozměrech a intuitivní práce s modelem. Realistické zobrazení digitálních modelů dovoluje rychlou analýzu vyhodnocení dat v měřítku 1:1. Tato činnost umožňuje odhalit případné vývojové chyby ještě před výrobou prvního reálného prototypu.

Velmi významnou oblast aplikace technologie IVR tvoří také posuzování ergonomických aspektů při návrhu bezpečných strojních zařízení. Virtuální systémy totiž umožňují přímou kontrolu ergonomických parametrů prototypů pomocí antropometrického trojrozměrného modelu člověka s předem přesně definovanými atributy.

Další částí řešení WP je zajištění celkové bezpečnosti strojních zařízení. Bezpečnost, spolehlivost a kvalita jsou klíčovým konkurenčním faktorem každého výrobku. Požadavky na strojní zařízení vztahující se k bezpečnosti, kvalitě a použitelnosti neustále stoupají, což je dáno nejen rostoucími legislativními požadavky na bezpečnost strojních zařízení a na úroveň spolehlivosti bezpečnostních částí řídicích a ovládacích systémů, ale také konkurenčním prostředím na trhu, které vytváří další požadavky na spolehlivost a použitelnost strojních zařízení. Proto je součástí řešení výzkumné náplně WP10 také zajišťování bezpečné interakce stroje a obsluhy (přístup obsluhy do nebezpečných prostorů stroje v různých provozních režimech apod.), návrh metodiky vývoje SW s integrovanou úrovní bezpečnosti pro řízení bezpečnostních a aplikačních funkcí stroje.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů