Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

WP09 - Nové systémy měření a řízení pro zvýšení přesnosti a spolehlivosti

Přesnost a spolehlivost jsou jedny z hlavních požadavků uživatelů obráběcích strojů a představují důležitý faktor značně ovlivňující celkovou produktivitu výroby. Přední světoví výrobci obráběcích strojů se stále více orientují na vývoj a implementaci principů a technologií pro zvýšení a zlepšení užitných a technických vlastností svých produktů, jako je právě přesnost a spolehlivost. Rostoucí přesnost obráběcích strojů totiž umožňuje naplnit stále se zvyšující požadavky trhu na přesnost obrobku a zároveň snižuje podíl času nutného na kontrolu obrobku a jeho případné opravy. Zvýšená spolehlivost strojů je zase spojena se snížením času nutného pro servisování např. z důvodu havárie, jejíž vznik je díky zvýšené spolehlivosti minimalizován.

Hlavním cílem tohoto pracovního balíčku je vývoj, návrh a experimentální verifikace řady metod a zařízení, které umožní zvýšení přesnosti a spolehlivosti obráběcích strojů včetně zvýšení jakosti výroby na těchto strojích. Jedná se zejména o metody a zařízení, které mohou být integrovány do strojů členů konsorcia v podobě přídavných odměřování deformace a geometrie mechanické struktury obráběcího stroje s vlastní inteligencí a přímou vazbou na řídicí systém nebo které umožní efektivní kalibraci stroje před jeho uvedením do provozu nebo v rámci servisování. Současně s tím se jedná také o metody a zařízení pro přímé odměřování místa v blízkosti nástroje včetně jejich využití v pokročilých metodách regulace. Popsaná zařízení umožní identifikovat a v případě potřeby také kompenzovat aktuální stav stroje a docílí tak zvýšení jeho přesnosti i celkových užitných vlastností včetně zvýšení dosažitelných dynamických parametrů.

Součástí naplnění cílů pracovního balíčku v oblasti zvyšování přesnosti je také vývoj metod a prostředků inprocesního měření obrobků, které umožňuje zahrnutí skutečného tvaru obrobku do automatizovaného výrobního procesu na jednom pracovišti. Přesnost obrobku je v takovém případě zvyšována automatizovaným obráběním s iteračním postupem. Z hlediska zvyšování přesnosti a spolehlivosti běžných strojů jsou v rámci řešení tohoto pracovního balíčku vyvíjeny také metody a zařízení umožňující efektivní měření přesnosti pracovního prostoru ve více osách a také metody pokročilé diagnostiky stavu stroje.

Všechny zmiňované metody a zařízení jsou vyvíjeny a testovány spolu s průmyslovými partnery, jejichž podíl na řešení tohoto pracovního balíčku představuje nedílnou součást úspěšného naplnění vytyčených cílů projektu. Spolu s průmyslovými partnery vznikne v rámci řešení tohoto pracovního balíčku několik uplatnění výsledků na stroji, užitných vzorů, patentů a funkční vzorek a prototyp stroje vybavený navrženými technologiemi.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů