Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

WP01 – Virtuální obrábění pro optimalizaci strojů a technologií

V posledních přibližně patnácti letech se v oblasti matematického modelování vlastností strojů pozornost zaměřuje mj. na vývoj virtuálních modelů, které umožní relevantní simulaci chování stroje se zahrnutím významných jevů a vlastností. Výzkum v oblasti virtuálního modelování obráběcích strojů se záměrem vytvořit pro české výrobce zázemí podpory pro vývoj strojů s pokročilými vlastnostmi byl zahájen a rozvíjen již v rámci řešení projektu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT). Hlavním cílem pracovního balíčku WP1 je navázat na výsledky výzkumu ve VCSVTT a vytvořit experimentálně ověřený softwarový systém, který umožní výrobcům obráběcích strojů realizovat virtuální obrábění na virtuálních modelech svých strojů. Úroveň strojů je na obecné úrovni hodnocena cílovými kritérii kvality a času obrobení při požadované přesnosti obrobku. Uspokojivý obrobek přitom vzniká jako kompromis působení těchto kritérií, jejichž váhu určuje výrobce, resp. zákazník. Vyhovující nastavení stroje a jeho řízení pro splnění požadavků obrábění je v běžné praxi výsledkem řady testů, které jsou ovšem náročné časově i materiálově a vyžadují v neposlední řadě uvolnění stroje z výroby. Vyvinut bude software pro simulace virtuálního obrábění, umožňující hodnotit kvalitu, čas a přesnost obrábění bez nutnosti provádět fyzické testy obrábění. Systém bude mít využití jak ve fázi vývoje stroje pro optimalizaci stavby stroje a pohonů, kde bude využito spolupráce s WP3 (Optimální stavba obráběcích strojů), tak i ve fázi přípravy zákaznické technologie na existující stroj pro optimalizaci nastavení regulace, konfigurace řídicího systému a řezných podmínek. S využitím virtuálních modelů bude možné optimalizovat a maximalizovat výkon obrábění, jakost obrobených povrchů a hospodárnost výroby. Výpočetní nástroje vyvinuté v rámci WP1 budou využity také pro výzkum v oblasti tlumení struktur a pokročilého řízení. Pozornost se bude zaměřovat rovněž na vliv kvality dat dráhového řízení a jejich interpolace na výsledek obrábění. Modulární řešení umožní sestavit SW konfiguraci, která bude odpovídat specifickému využití v podnicích. Průmysloví partneři projektu jsou do výzkumu zapojeni zejména prostřednictvím testování vyvíjených prostředků a verifikací výsledků virtuálního obrábění.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů