Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

3.2.1 Obrábění materiálů se zhoršenou obrobitelností

vedoucí Ing. Pavel Zeman, Ph.D.

Cíle projektu


Výzkum obrábění speciálních a těžkoobrobitelných materiálů. Technologické zkoušky při obrábění těchto materiálů vhodnými moderními řeznými nástroji. Stanovení nových poznatků vedoucích ke zdokonalení výrobních procesů při třískovém obrábění uvedených materiálů.

Řešení projektu


2011

 

Cíle roku

Pokračování experimentálních prací pro určení vlivu různých pracovních podmínek na výsledky řezného procesu a na jakost obrobku. Aplikace modelu zjednodušené nákladové optimalizace pro objektivní hodnocení jednotlivých variant obrábění těžkoobrobitelných materiálů.

2010

 

Cíle roku

Volba vhodných nástrojů pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů.
Provedení analýzy a identifikace základních vlastností zvolených nástrojů. Zdokonalení vyhodnocovacích technik a metod pro technologické experimentální zkoušky obráběním. První část experimentálních prací pro určení vlivu různých pracovních podmínek na výsledky řezného procesu a na jakost obrobku.

Průběh řešení

V roce 2010 zde byla řešena problematika volby řezného nástroje pro obrábění konkrétní titanové slitiny a korozivzdorné oceli s ohledem na trvanlivost břitu nástroje a jakost obrobku. V první části prací byly vytipovány vhodné pracovní podmínky (řezné podmínky, typ nástroje, typ a způsob chlazení řezného procesu, obráběcí stroj, měřící metody a techniky) pro realizaci výzkumu. Na základě těchto podmínek byly ve spolupráci s průmyslem (TGS, s.r.o.) definovány dva moderní nástroje (inovovaná geometrie břitu, řezný materiál a povlak nástroje pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů) pro realizaci výzkumných prací. V rámci výzkumu byl pro tyto dva moderní nástroje sledován vliv pracovních podmínek na trvanlivost břitu nástrojů při obrábění materiálu Ti6Al4V a na jakost obrobeného povrchu při obrábění konkrétních obrobků (typ víko) z korozivzdorné oceli AMS5645. Dosažení těchto výsledků si vyžádalo další zdokonalení realizovaných experimentálních technik.
Hlavním výsledkem výzkumu je stanovení vhodného typu nástroje (kombinace řezného materiálu, nové geometrie břitu a nového povlaku) a pro něj pracovních podmínek pro dosažení optimálních výsledků obrábění z hlediska trvanlivosti břitu nástroje (s ohledem na dobu nástroje v řezu a na objem odebraného materiálu v rámci trvanlivosti břitu nástroje) a dosahované jakosti povrchu. Výsledky výzkumu obrábění těžkoobrobitelných materiálů byly rovněž využity při spolupráci s průmyslem. Jednalo se o realizaci obrábění korozivzdorných ocelí.

VaV výsledky

Publikace: 3
Oponované výzkumné zprávy: 1
Hmotné výstupy: 1Z (OT)

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů