Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

3.3.1 Vysokorychlostní obrábění

vedoucí Ing. Pavel Zeman, Ph.D.

Cíle projektu


Experimentální výzkum procesů probíhajících při vysokorychlostním obrábění.

Řešení projektu


2009

 

Cíle roku

Projekt byl úspěšně ukončen v roce 2007.

Průběh řešení

Projekt byl úspěšně ukončen v roce 2007.

VaV výsledky

 

2008

 

Cíle roku

Projekt dle plánu ukončen v roce 2007.

Průběh řešení

Projekt byl úspěšně ukončen v roce 2007.

VaV výsledky

 

2007

 

Cíle roku

Projekt měl být ukončen v r. 2006 ukončen. Vzhledem k nedokončení prací v důsledku odchodu Ing.Šafka z Centra a také vzhledem k potřebě dalšího výzkumu (požadavky z průmyslu) doporučujeme pokračování úkolu také v roce 2007. Bude řešen vliv parametrů obrábění na kvalitu obrobku.

Průběh řešení

Výzkum z předchozích let pokračoval při frézování duralu. Bylo realizováno měření a vyhodnocení vlivu řezných podmínek, zejména pak konvenčních a vysokých řezných rychlostí na velikost řezných sil a integritu povrchu po obrábění. Řezné síly byly měřeny experimentálně a také simulovány softwarem AdvatnEdge. Vliv podmínek na integritu povrchu byl měřen a vyhodnocen ve vztahu k drsnosti obrobeného povrchu, zpevnění povrchové vrstvy plochy řezu, zbytkových napětí po obrábění a tvarové a rozměrové přesnosti obrobku. V tomto roce byl projekt dle předpokladů ukončen.

VaV výsledky

Publikace: 1
Oponované výzkumné práce: 3

2006

 

Cíle roku

Stanovení vlivu řezných podmínek na teploty (řešeno v roce 2005), plastické deformace a tvorbu třísky při vysokorychlostním obrábění. Porovnání výsledků reálného obrábění a simulace řezného procesu softwarem AdvantEdge. Určení vlivu řezných parametrů a různých typů nástrojů na tvarovou a rozměrovou přesnost obrobků po vysokorychlostním obrábění.

Průběh řešení

Výzkum byl proveden při vysokorychlostním frézování duralu. Provedeno měření a vyhodnocení vlivu řezných podmínek v režimu HSC na teplotu řezání a teplotu obrobeného povrchu obrobku. Dále byl sledován vliv řezných podmínek na drsnost obrobeného povrchu, tvar odcházející třísky, velikost řezných sil a provedena simulace na software AdvantEdge. Vzhledem k personální změně vedoucího dílčího projektu (odchod Ing.Šafka), řešení úkolu bude pokračovat v roce 2007. Bylo provedeno a vyhodnoceno měření řezných sil a momentů při řezání materiálů kotoučovou pilou (realizace u firmy BOMAR).

VaV výsledky

Publikace: 1
Oponované výzkumné práce: 1
Obhájené nebo podané disertace: 1

2005

 

Cíle roku

Určení vlivu řezných podmínek na silové poměry při vysokorychlostním obrábění (nesplněno - nahrazeno měřením teplot). Určení vlivu řezných podmínek na integritu povrchu při vysokorychlostním obrábění (splněno na 50%). Stanovení vlivu řezných podmínek na trvanlivost břitu nástroje při vysokorychlostním obrábění (splněno).

Průběh řešení

Poveden rešeršní průzkum s cílem zhodnocení stavu výzkumu obrábění HSC ve světě. Na základě výsledků byla pozměněna náplň úkolu - místo zkoumání vlivu řezných podmínek na silové poměry jsme řešili aktuální téma, tj. vliv řezných podmínek na teplotu řezání. Zpracována metodika měření, vyrobeny zkušební obrobky, zabudovány poloumělé termočlánky a provedeny příslušné experimenty. Vyhodnocen vliv řezných podmínek na trvanlivost břitu nástroje, vliv řezné rychlosti na teplotu obrobeného povrchu a na jakost opracování obrobené plochy.

VaV výsledky

Publikace:
Oponované výzkumné zprávy:

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů