Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Výzkumný program v období 2012 - 2019

Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika


Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika (CK-SVT - TE01020075) je v současnosti nejvýznamnější a největší grantový projekt na podporu dlouhodobého aplikovaného výzkumu v oboru strojírenské výrobní techniky (Machine Tools). Projekt navazuje na práci RCMT vedenou v letech 2000-2011 prof. Ing. Jaromírem Houšou, DrSc., a jeho příprava byla zahájena ve spolupráci výzkumných organizací, Svazu strojírenské technologie a jeho členských podniků již před koncem roku 2010.

Hlavním smyslem projektu CK-SVT je zvýšit technickou excelenci, konkurenceschopnost a produkci nejvýznamnějších výrobců strojírenské výrobní techniky a technologie (SVT), jakož i celého oboru v ČR. Cílem je podpořit to, aby Česká republika, která v současnosti zaujímá 13. místo v absolutní produkci Machine Tools ve světě, patřila do roku 2020 do první desítky.

Řešení projektu bylo oficiálně zahájeno v dubnu 2012 a projekt má předpokládaný konec v prosinci 2019. Po čtyřech letech řešení projektu však proběhne velká oponentura poskytovatelem dotace – Technologickou agenturou ČR (TAČR) – a na základě výsledků a dosavadního plnění projektu bude rozhodnuto o pokračování projektu v období 2016–2019.

Zaměření projektu


CK-SVT zajišťuje dlouhodobý aplikovaný výzkum a vývoj v progresivním high-tech oboru ČR, který produkuje výrobky s vysokou komplexností, přidanou hodnotou i vysokým ziskem. Projekt navazuje na dosud nejvýznamnější dlouhodobý VaV projekt SVT, projekt 1M0507 – Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie, realizovaný za finanční podpory MŠMT z programu Výzkumná centra. Konsorcium řešitelů CK-SVT je silné uskupení s bohatou historií spolupráce – má za sebou již řadu realizovaných společných projektů VaV, vynikající výsledky a desítky úspěšných produktů na trhu.

V rámci CK-SVT se zaměřujeme na výzkum a vývoj technických prostředků, řešení a technologií, jež umožní zvýšit hlavní užitné vlastnosti obráběcích a tvářecích strojů, zejména přesnost, jakost, hospodárnost, spolehlivost, výrobní výkon a šetrnost k životnímu prostředí.

Partneři projektu


Projekt je řešen pod gescí a vedením Ústavu výrobních strojů a zařízení (Ú12135) a Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Z podniků jsou zastoupeny tyto:

KOVOSVIT MAS, a.s.
ŠKODA MACHINETOOL a.s.
Šmeral Brno a.s.
TAJMAC-ZPS, a.s.
TOS Kuřim – OS, a.s.
TOS VARNSDORF a.s.
TOSHULIN, a.s.

Dalšími členy konsorcia jsou další české technické univerzity: Vysoké učení technické v Brně a Západočeská univerzita v Plzni, které realizují výchovu mladých odborníků v oboru v bakalářských, magisterských i doktorských programech a na jejichž půdě působí ústavy specializované na výzkum v oboru SVT.

Očekávané výsledky projektu


Hlavní výsledky, které naplní myšlenku projektů CK a které zhodnotí vložené dotační prostředky z hlediska státu, jsou jen takové, které se reálně promítnou do produkce, tedy strojů a technologií nabízených následně podniky konsorcia. Projekt CK-SVT se zavázal především k tomu, aby výsledky projektu vedly k realizaci 16 prototypů a aby se výsledky řešení promítly prokazatelně do pozitivních změn na 32 strojích podniků konsorcia. Dále projekt předpokládá dosažení 9 ověřených technologií, 7 patentů, 22 užitných vzorů, 8 funkčních vzorků a 14 softwarů.

Komercionalizace výsledků projektu je vzhledem k partnerům tvořícím konsorcium zajištěna maximálně kvalitně.

Odborné zaměření


Výzkumný program projektu je rozdělen do celkem 11 pracovních balíčků, zaměřených na jednotlivé odborné problematiky a zájmy, dalo by se říci do širších výzkumných témat. Pracovní balíček WP12 je pak zaměřen na uplatňování výsledků a WP13 na řízení projektu.

Dokumenty ke stažení


Výroční zpráva 2012
Článek v časopise MM Průmyslové spektrum 12/2012
Článek v časopise MM Průmyslové spektrum 01-02/2013
Článek v časopise Svět strojírenské techniky 4/2012
Článek v časopise TecniCall zima 2012© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů