Výuka
loga

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Studijní obor:            Konstrukční a procesní inženýrství

Studijní program:       Strojní inženýrství

Obsah studia

Ústav výrobních strojů a zařízení se podílí na výuce doktorandů v zaměření Výrobní stroje a zařízení, kdy školitelé našeho pracoviště vedou disertační práce doktorandů  zaměřené na výzkum v oblasti výrobních strojů a zařízení.

Studijní obor zabezpečuje vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost doktorandů v oblasti výzkumu a vývoje realizovaného na fakultě, ve výzkumných institucích i v průmyslové praxi.

Doktorand v rámci studia využívá teoretické poznatky získané prohloubením studia moderních partií základních i aplikovaných převážně inženýrských předmětů a aktuální poznatky z oboru, získané osvojením metod jejich studia. Dalším pilířem studia je zvládnutí výpočtových a simulačních prostředků, opírajících se o moderní HW a SW, a prostředků experimentálního výzkumu na modelech i reálných dílech, souvisejících s řešením problematiky disertační práce.

Profil absolventů:

Absolvent je schopen navrhovat součásti, jejich skupiny i celé stroje nejen pro všeobecné strojírenství, ale především v oblasti strojírenské výrobní techniky.

Vedle konstruktérské fundovanosti je absolvent oboru schopen řešit problematiku strojírenských výrobních procesů. V oblasti strojírenských procesů se jedná především o analýzy potřeb výroby s ohledem na výrobní zařízení a řídící techniku, dále na potřeby manipulace a transportu objektů a přístroje a zařízení pro řízení strojírenských procesů.

Cílem studia je výchova absolventa, který je na základě hlubokých teoretických znalostí a dalších dovedností schopen komplexně řešit, objektivně hodnotit a formulovat dosažené původní výsledky zadaného úkolu výzkumu, včetně jejich mezinárodní prezentace nebo realizace, a to i s přihlédnutím k jejich duševní ochraně.

Užitečné odkazy:

Přihláška ke studiu

Informace o přijímacím řízení v doktorksém studijním programu

Směrnice pro psaní zpráv

Informace o disertačních pracích

Informace k obhajobě práce

Fakulta strojní - informace o Ph.D. oborech