Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Specifický vysokoškolský výzkum

261/OHK2/3T/12

Verifikace simulačních modelů komponentů a uzlů výrobních strojů

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Účastníci projektu:
  • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
Doba trvání: 2010, 2011, 2012
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Stach Eduard, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Vašata Tomáš | doktorand
Řešitelé za RCMT: Ing. Fojtů Petr, Ph.D. | akademický pracovník
Ing. Koubek Jan, Ph.D. | doktorand
Bc. Kubera Ondřej | student magisterského programu
Ing. Lysák Pavel | akademický pracovník
Ing. Mareš Martin, Ph.D. | doktorand
Ing. Matyska Vojtěch, Ph.D. | doktorand
Ing. Moravec Jan, Ph.D. | doktorand
Ing. Smolík Jan, Ph.D. | školitel řešitele projektu
Ing. Stach Eduard, Ph.D. | odpovědný řešitel SGS projektu
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D. | akademický pracovník
Ing. Sušeň Jindřich, MSc. | doktorand
Ing. Veselý Jan, Ph.D. | akademický pracovník
Ing. Vrba Pavel, Ph.D. | doktorand
Ing. Zavázal Tomáš | student magisterského programu

Anotace

Projekt je zaměřen na verifikaci matematických simulačních modelu částí strojů a technologii a na celkové zdokonaleni komplexních virtuálních modelů celých strojů. Jednou ze základních a spojujících potřeb při vývoji relevantních matematických modelů dílců, skupin, celku, technologii i řízeni je nutnost realizovat verifikační měřeni a experimenty. Tyto experimenty jsou pak zdrojem dat pro další zdokonalování simulačních technik a simulačních modelů. Jedním z význačných know-how Fakulty strojní ČVUT jsou virtuální mechatronické modely obráběcích strojů. Tyto modely jsou často a úspěšně užívány ve spolupráci s průmyslem na konkrétních projektech výzkumu a vývoje. V rámci realizace projektu budou pro potřeby jednotlivých doktorských prací clenu řešitelského týmu vytvořeny vhodné jednoduché zkušební vzorky a pořízen materiál pro realizaci experimentu. Výstupem projektu budou jednak naměřená data a dle nich verifikované simulační postupy a metody, vyvíjené v rámci jednotlivých doktorských prací, ale také podklady pro zdokonalení globálních virtuálních modelů celých strojů. Dále bude maximální snahou využít materiál pořízený z finančních prostředků projektu pro stavbu laboratorních úloh pro studijní obor Výrobní stroje a zařízení. Témata doktorských prací členů týmu se dotýkají všech významných oblastí moderních virtuálních modelů obráběcích strojů. Práce se věnují statické tuhosti, dynamickým vlastnostem, teplotnímu chovaní, řízení i technologii. 

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů