Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Operační program Zaměstnanost

CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006227

Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účastníci projektu:
  • Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení
  • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Doba trvání: 2017, 2018, 2019
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Řešitelé za RCMT: Ing. Fürbacher Michal | řešitel RCMT
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D. | řešitel RCMT
Mgr. Kopecká Ester, DiS. | řešitel RCMT
Ing. Smolík Jan, Ph.D. | hlavní řešitel RCMT

Anotace

Hlavním cílem projektu financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu je přispět k žádoucí pozitivní změně názorů na charakter strojírenských profesí, k odbourávání předsudků vůči uplatnění dívek/žen ve strojírenství, a to na všech profesních úrovních. Projekt si klade za cíl dosáhnout této změny názorů prostřednictvím realizace osvěty o dlouhodobé perspektivě strojírenství v ČR a současné podobě práce ve strojírenství u výchovných/kariérových poradců na ZŠ a SŠ a pracovníků ÚP ČR (kariérových poradců), kteří významně ovlivňují kariérové rozhodování mladých lidí (žáků/studentů).

 

Materiály pro práci kariérních poradců jsou k dispozici ke stažení ZDE.

 

Projekt se zaměřuje na řešení nedostatečné a nesprávné informovanosti o současném charakteru práce ve strojírenství a z toho vyplývajících předsudků o nevhodnosti strojírenských oborů pro pracovní uplatnění dívek/žen. Obor strojírenské výrobní techniky, který patří mezi typické obory zpracovatelského průmyslu, má v ČR velkou tradici (více jak 100 let). Přes tyto pozitivní stránky přetrvává, dle odborných studií, v české společnosti mylný názor, že charakter práce ve strojírenství není vhodný pro dívky/ženy, a to zejména z důvodu její fyzické náročnosti a jejího výkonu často v nevhodném prostředí. Tomuto názoru pak odpovídá i nízký podíl žen pracujících ve strojírenství, který je jen nepatrně vyšší než 1/4 všech zaměstnanců ve strojírenství. Přitom celkový podíl žen na zaměstnanosti v národním hospodářství činí 44 % (VŠPS, ČSÚ, 2016). Technické školy stále vysílají signály, že ze strany dívek/žen je zájem o studium technických oborů dlouhodobě nízký. Podstatou realizovaných aktivit projektu je prostřednictvím cíleného proškolování, a to jak v praktické tak i teoretické rovině, kariérových poradců na ÚP ČR a výchovných/kariérových poradců na ZŠ a SŠ, kteří, vedle rodičů, významně ovlivňují rozhodování dívek/žen při dalším profesním vzděláváním, přispět k pozitivní změně názorů na charakter strojírenských profesí, k odbourávání předsudků vůči uplatnění dívek/žen ve strojírenství a vnést do kariérového poradenství nové informace o povaze pracovních pozic v technických oborech.

Projekt nese oficiální označení „Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen“ a je realizován za finanční podpory EU z Operačního programu Zaměstnanost v období 9/2017–8/2019. V rámci projektu mimo jiné vznikly informační materiály pro cílovou skupinu poradců. Celkem bylo vytvořeno šest samostatných brožur obsahujících aktuální informace o tom, co je to strojírenská výrobní technika v ČR, jaké jsou perspektivy tohoto oboru, jaké jsou platové podmínky, jaké jsou možnosti vzdělávání, jak dnes vypadá práce ve vybraných profesích a nakonec brožura představující příklady žen pracujících ve strojírenství na různých pozicích.

Dále byly vytvořeny zjednodušené informační materiály vhodné pro práci s klienty poradců, které vhodnou formou přibližují vybrané pracovní pozice ve strojírenství. Vytváření všech informačních materiálů bylo konzultováno s poradci v průběhu projektu v rámci workshopů. Poradcům byly materiály prezentovány v pracovních verzích. Konečná podoba brožur i zjednodušených materiálů pro práci s klienty reflektuje připomínky a podněty poradců.

Příjemce: VÚPSV, v. v. i.
Partneři: ČVUT v Praze
             SST

 

Výsledky

© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů