Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Trvalá prosperita

2A-2TP1/094

Synergický vývoj obráběcích strojů

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
  • KOVOSVIT MAS, a.s.
  • TOS VARNSDORF a.s.
Doba trvání: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Havlík Lukáš | odpovědný řešitel za Kovosvit MAS, a.s.
Ing. Kozlok Tomáš | odpovědný spoluřešitel za TOS Varnsdorf, a.s.
Řešitelé za RCMT: Ing. Matyska Vojtěch, Ph.D. | programování prostředí SynTOS
Ing. Rybář Pavel | automatický návrh a optimalizace pohonů
Šindler Jaroslav | pokročilé optimalizační metody
Ing. Smolík Jan, Ph.D. | odpovědný řešitel za příjemce
Ing. Veselý Jan, Ph.D. | odborný vedoucí projektu

Anotace

Náplní projektu je:

  • projekt "Synergický vývoj obráběcích strojů" (2A-2TP1/094) řeší problematiku návrhu a konstrukce obráběcích strojů zvláště v počátečním stadiu vývoje jejich nosných struktur včetně návrhu servopohonů
  • vytvořit znalostní a simulační systém, založený na databázových a výpočetních softwarových prostředcích, který  zásadním způsobem zkrátí, zkvalitní a tím i zefektivní klíčové fáze vývoje a konstrukce nových obráběcích strojů.

Podrobný popis

Pokud nahlížíme na moderní obráběcí stroje z hlediska vývoje a stavby, pak můžeme vysledovat, že mnohé základní charakteristiky těchto strojů a postupy pro jejich optimalizovaný vývoj jsou společné, přestože se jedná o zcela odlišné kategorie strojů s rozdílnými proporcemi, rozměry, parametry i konkrétní konstrukcí. Projekt - Synergický vývoj obráběcích strojů (SVOS) - si klade za úkol najít takové společné charakteristiky a využít je k vytvoření znalostního a simulačního systému - SYNTOS. Aplikačně je systém situován na podporu a vývoj nových obráběcích strojů, zaměřený na rané stádium vývoje nosné struktury a servopohonů obráběcích strojů. Cílem je vyhodnotit široké množství možných variant vázaných na základní (vstupní) požadavky a účelně je seřadit pro následný rozhodovací proces výběru konečného řešení. V rámci tohoto výběru je snaha poskytnout uživateli řadu závislostí, které dovolí hodnotit jednotlivé uspořádání pohonů, potažmo celé konstrukce uvažovaných strojů.

Potenciál software SYNTOS je ve vývojové fázi obráběcích strojů. Je založen na znalostní a simulační databázi, která obsahuje řadu optimalizovaných řešení mechanických struktur strojů a komponent pohonů. Pro její plnění je využito vlastní výpočtové metody – parametrická optimalizace mechanických struktur – vytvořené v rámci projektu. Díky tomu je možno databázi o mechanické části libovolně rozšiřovat a tím rozšiřovat i nasazení celého software SYNTOS. S databází jsou spojeny vyhodnocovací, třídící a srovnávací algoritmy, které pomáhají uživateli vybrat konečné řešení stroje a pohonů. Během relativně krátké doby (cca 5 dní) může být porovnáno několik variant strojů a to včetně návrhu pohonů, možného konstrukčního uspořádání, přepokládané ceny a dalších parametrů. Do konstrukční fáze prototypu tak prostupují skutečně odladěné varianty z několika hledisek. Je výrazně sníženo riziko neočekávaných vlastností realizované varianty, které by mohly vést až k výrazným konstrukčním změnám a to jak vlastní mechanické konstrukce tak stavby pohonů. Velkým přínosem je již samotná práce v prostředí SYNTOS. Uživatel totiž systematicky sleduje důsledky vlivu jím volených parametrů na výsledné vlastnosti navrhovaného obráběcího stroje, popř. strojní skupiny. 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva Trvalá prosperita | číslo projektu 2A-2TP1/094. 

Výsledky

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů