Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Současnost


Od r. 2012 je Ústav výrobních strojů a zařízení při Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze řešitelem projektu Centra kompetence – Strojírenská výrobní technika | CK SVT, který je podporován Technologickou agenturou ČR | TAČR. Hlavním posláním projektu CK SVT je zvýšit technickou excelenci, konkurenceschopnost
a produkci nejvýznamnějších výrobců strojírenské výrobní techniky a technologie jakož i celkového oboru v ČR. Naším cílem je dosáhnout toho, aby Česká republika, která současnosti zaujímá 13. místo v absolutní produkci strojírenské výrobní techniky v sektoru "MachineTools" ve světě patřila do roku 2020 do první desítky.

CK SVT zajišťuje dlouhodobý aplikovaný výzkum a vývoj v progresivním hi-tech oboru, který produkuje výrobky s vysokou komplexností, přidanou hodnotou i vysokým ziskem. Projekt navazuje na dosud nejvýznamnější dlouhodobý VaV projekt SVT, projekt "1M0507 - Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie" realizovaný za finanční podpory MŠMT z programu Výzkumná centra. Konsorcium řešitelů CK SVT je silné uskupení
s bohatou historií spolupráce – má za sebou již řadu realizovaných společných projektů VaV, vynikající výsledky a desítky úspěšných produktů na trhu. CK SVT je unikátní tím, že tuto dosavadní spolupráci mezi nejvýznamnějšími výrobci v oboru a výzkumnými centry v ČR posiluje a zároveň vytváří prostředí pro růst studentů, expertů a odborníků s nejvyšší kvalifikací a erudicí v oboru. Na obsahu, úkolech a cílech projektu se dokázaly shodnout podniky, které si na trhu konkurují. Dosáhly konsenzu při formulování výzkumných zájmů a společného výzkumného programu a otevřeně tak deklarovaly ochotu a zájem
o komplementaritu v detailní produktové nabídce. Tento fakt je projevem vysoké úrovně
a konsolidovanosti průmyslu v oboru strojírenské výrobní techniky v ČR. Zaměření projektu přímo váže na obsah strategické výzkumné agendy a implementačního plánu, který byl zpracován v rámci činnosti Technologické platformy Strojírenská výrobní technika (www.tpsvt.cz) a řeší klíčové úkoly výzkumu, identifikované průmyslem a výzkumnou sférou v oboru.

Tým CK SVT je složen z více než 80 odborníků specializujících se na konstrukci, vývoj, technické analýzy a výzkum. Hlavní pozornost výzkumu je věnována vývoji a aplikaci moderních metod pokročilých simulačních modelů, virtuálního testování, pokročilých metod optimalizace strojů, řízení pohonů a tlumení vibrací, aplikaci nekonvenčních materiálů a struktur, výzkumu nových koncepcí strojů, pokročilého sledování stavu
a diagnostiky obráběcích strojů, kompenzaci teplotních chyb strojů, technologii víceosého obrábění a minimalizaci dopadů provozu stroje na životní prostředí.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů