Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Historie


Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii | RCMT bylo založeno při Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze v roce 2000 (1. 7. 2000), kdy získalo státní podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky z programu LN „Výzkumná centra" (2000-2004) pod názvem „Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii“ (LN00B128) na vybudování nové výzkumné základny pro český průmysl strojírenské výrobní techniky s cílem vychovávat nastupující generaci mladých odborníků pro tento obor. Projekt výzkumného centra pokračoval až do roku 2011, přičemž v celém období let 2000–2011 byl jeho vedoucím Prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.

Prof. Jaromír Houša patří v České republice k nejvýznamnějším osobnostem v oboru strojírenské výrobní techniky a jeho zásluhy o přínos oboru byly v roce 2010 oceněny Zlatou medailí MSV Brno jako Ocenění za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy. Redakcí odborného časopisu MM Průmyslové spektrum byl prof. Houša uveden rovněž do Síně slávy našich strojařů.

RCMT mělo hlavního pracoviště v Praze další tři spoluřešitelská pracoviště na Vysokém učení technickém v Brně, Technické univerzitě v Liberci a Západočeské univerzitě v Plzni.

V roce 2004 získalo RCMT v programu 1M „Výzkumná centra" (Národní program výzkumu) (2005-2011) státní podporu na pokračování projektu v období 2005–2009 na projekt „Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie" označený 1M0507 (ID) - 1M6840770003 (č. projektu). Zaměření odborných cílů projektu bylo formulováno jak na základě sledovaných trendů výzkumu a vývoje obráběcích strojů ve světě, tak ve spolupráci s českým průmyslem strojírenské výrobní techniky. Projekt zahrnoval 3 tematické okruhy:

V letech 2005–2009 se RCMT úspěšně spolupodílelo rovněž na řešení 2 projektů 6 Rámcového projektu EU - EcoFIT a HardPrecision, čímž prokázalo, že je již respektovaným pracovištěm evropské úrovně.

Koncem roku 2009 bylo radou programu 1M „Výzkumná centra“ na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky prodlouženo trvání projektu 1M0507 „Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie“ na roky 2010 a 2011.

Plán výzkumu na toto období vycházel ze strategie vývoje oboru obráběcích strojů, vypracované RCMT spolu s podniky SST a třiceti oborovými experty na období let 2008–2015. Tato strategie vychází z platné strategie CECIMO (Sdružení evropských výrobců obráběcích a tvářecích strojů) a z aktuálních trendů. Odborné cíle strategie se staly rovněž základem pro formulaci výzkumných cílů projektu Centra kompetence – Strojírenská výrobní technika | CK SVT, které od r. 2012 navazuje na výzkumné aktivity projektu RCMT.

Od roku 2010 se RCMT zabývá také výzkumem tvářecích strojů, které provádí jeho rozšířené pracoviště na Západočeské univerzitě v Plzni.

RCMT se za dobu své existence vyvinulo v profesionální a velmi dobře vybavenou výzkumnou a vzdělávací institucí, která se kromě řešení dlouhodobých výzkumných témat zaměřuje také na úzkou spolupráci s průmyslem obráběcích strojů v České republice.

V rámci výzkumného programu byl vedle řady experimentálních zkušebních stanic realizován experimentální tříosý obráběcí stroj LM-2 vybavený lineárními motory s odpruženými sekundárními díly na všech pohybových osách. Stroj LM-2 se stal zkušebním zařízením pro ověření navržených postupů stavby vysoce dynamických strojů, pro výzkum v oblasti technologie obrábění. Některá řešení uplatněná při vývoji stroje LM-2 jsou také patentově chráněna. Teoreticky i experimentálně byl propracován nový patentovaný způsob uspořádání řízené osy NC stroje, tzv. plovoucí princip, umožňující dosažení vyšších dynamických vlastností a snížení půdorysné plochy stroje při nezměněných rozjezdech pohybových os.

V oblasti řízení pohonů byla vykonána řada dalších teoretických a experimentálních prací. Pro měření přesnosti obráběcích strojů, teplot a teplotních polí strojů, statických a tepelných deformací, přesnosti chodu vřeten frézek a soustruhů, vibrací a hlučnosti strojů byla ve RCMT vybudována akreditovaná zkušební laboratoř vybavená špičkovou měřicí technikou. V rámci spoluřešení řady projektů ministerstva průmyslu a obchodu byly ve spolupráci s českými výrobci obráběcích strojů postaveny stroje s pokročilou úrovní konstrukce a s vyššími užitnými vlastnostmi, z nichž pozornost zaslouží zejména stroje SPEEDtec výrobce TOS VARNSDORF a.s. a H 50FLOAT výrobce TAJMAC-ZPS, a.s. Ve spolupráci s výrobci strojů byly dále realizovány dva stroje s vestavěným laserem – obráběcí centrum MCVL 1000 Laser (KOVOSVIT MAS, a.s.) a nástrojařská frézka FNG 50 CNC Laser (TOS Žebrák CZ spol. s r.o.). Za zmínku také stojí, že od r. 2000 bylo mladými pracovníky centra, kterých je ve RCMT většina, obhájeno celkem 18 doktorských disertačních prací (Ph.D.), což svědčí i o rychlém odborném růstu a odborné úrovni pracovníků centra.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů