Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

NUCLEI - nová vize mezinárodní spolupráce v pokročilé výrobě

Projekt NUCLEI - Network of Technology Transfer Nodes for Enhanced open Innovation in the Central Europe advanced manufacturing and processing industry / Síť technologických uzlů pro podporu otevřených inovací v pokročilém výrobním a zpracovatelském průmyslu - dospěl do finále.

Spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích ve střední Evropě

Ústav výrobních strojů a zařízení FS ČVUT (RCMT) byl zapojen do evropského projektu NUCLEI podporujícího iniciaci mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Zaměřen byl na region střední Evropy a odbornou oblast moderních výrobních technologií. Spolu s deseti partnery z evropských zemí usiluje o změnu přístupu ke sdílení znalostí, technologickému transferu a podporuje spolupráci na inovacích přesahující hranice regionů.

NUCLEI project brochure in czech / brožura projektu - česká verze
NUCLEI project brochure in english / brožura projektu - anglická verze

NUCLEI Handbook in czech / příručka - česká verze
NUCLEI Handbook in english / příručka - anglická verze

Technology Digital Periscope

RCMT ČVUT v Praze se v rámci projektu NUCLEI věnovalo významně vývoji nástrojů pro sdílení informací v rámci technologického transferu. Za významné RCMT považuje zejména šíření dostupnosti informací o připravených výsledcích výzkumu a vývoje, resp. technologiích, určených pro transfer, komercionalizaci a využití v praxi. Jedním z takových prostředků je veřejně přístupná metadatabáze Technologický digitální periskop (Technology Digital Periscope – TDP) www.transfertech.eu, který slouží jako nástroj pro podporu a urychlení přístupu ke stávajícím výsledkům a produktům výzkumu a vývoje.

V rámci TDP mohou výzkumné organizace a technologicky orientované firmy nabízet svoje know-how a výsledky výzkumu. TDP je orientován pro podporu šíření nabídky technologií v odborné oblasti pokročilých výrobních technologií a zpracovatelského průmyslu. Informace jsou v databázi kategorizovány do hlavních odborných skupin: využití robotů, pokročilé výrobní procesy, ICT, elektronika, modelování a vizualizace. Díky projektu NUCLEI je TDP prezentovaný v regionu střední Evropy mezi klastry se zaměřením na mechatroniku. Periskop je určen pro využití zejména firem a podniků, které hledají nové technologie, podněty a partnerství pro spolupráci. Digitální periskop tak podporuje mezinárodní spolupráci v rámci celého regionu střední Evropy prostřednictvím propojení oblasti výzkumu se soukromým sektorem nebo podniky. Každý záznam v databázi obsahuje stručný popis nabízené technologie nebo znalosti a pro případ zájmu o přesnější informace a další jednání je zde konkrétní kontakt. Tam kde je to možné, se metadatabáze TDP odkazuje na primární zdroje nebo URL adresy. V TDP lze využít několik možností vyhledávání – podle klíčových slov, země původu výsledku a úrovně technologické připravenosti odborného zaměření.

Open Innovation

V oblasti strojírenské výrobní techniky v ČR dosud nebyl šířeji uplatňován a popularizován koncept Open Innovation. Díky realizaci projektu NUCLEI se podařilo výrazně zlepšit popularitu a informovanost moderní strategie inovací Open Innovation u českých firem. Koncept Open Innovation je nově uplatněn na národní úrovni v rámci projektu Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ a v projektech Dlouhodobé mezisektorové spolupráce. V těchto nových výzkumných projektech je několik dílčích výzkumných témat řešeno společnostmi, které na sebe v produkčním řetězci navazují i které si přímo konkurují.

Jako dalším nástrojem podporujícím uplatňování konceptu Open Innovation je využití nástroje Pool of Excellence projektu NUCLEI. České firmy tak mohou zvyšovat svou efektivitu a rozvíjet inovační procesy díky dostupným informacím o možných partnerech pro výzkum, inovace a technologický transfer, které jsou prezentovány prostřednictvím této databáze. Otevření možností již přineslo konkrétní výsledky, například pro českou společnost TGS, která na základě účasti na Open Innovation workshopu v Bologni modernizovala svůj systém inovačního managementu a rozšířila významně spolupráci ve výzkumu a vývoji s výzkumnými organizacemi i firmami.

Open Seminars

Kromě seminářů, které RCMT běžně pořádá, se v období dubna až června 2018 v prostorách RCMT konaly tři Open semináře s účastí Keynote Speech zahraničních přednášejících. Seminářů se zúčastnilo celkem 156 účastníků ze čtyř evropských zemí – Německa, Itálie, Slovenska a České republiky. Účast zástupců společností, univerzit a výzkumných center umožnila nejen předávat a získávat nové informace, ale otevřít také nová témata spolupráce a navázat nová partnerství, uzavřít memoranda o budoucí spolupráci. Na základě networkingu RCMT navázalo přímou spolupráci s německou firmou KUKA Robotics.

Open Innovation Week

Workshopy, exkurze a dny otevřených dveří určené především pro studenty se konaly v dubnu 2018 v rámci Open Innovation Week.

Studenti měli možnost seznámit se se studijním oborem, výzkumnými tématy řešenými v RCMT i u partnerů projektu NUCLEI a zúčastnit se workshopů s přednášejícími z řad průmyslových firem. Open Innovation Week zvýšil zájem studentů o výrobní techniku a mechatroniku ve výrobních strojích, ale přinesl jim také možnost navázat kontakt s odborníky z oboru a účastnit se dalších mezinárodních workshopů organizovaných v rámci projektu NUCLEI. Studenti se díky zapojení RCMT v projektu NUCLEI následně zúčastnili také mezinárodního makeathonu v Mnichově a někteří uvažují vážně o Ph.D. studiu v RCMT.

 

 

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů