Vzdělávání

Obor Výrobních strojů a zařízení je zaměřen na teoretické a experimentální metody navrhování výrobních strojů a manipulačních zařízení a způsoby zajišťování jejich provozu. Nedílnou součástí výuky oboru tedy je prohloubení znalostí z oblastí jak teoretické tak i aplikované mechaniky a dále i strojírenské technologie. Společně s obory Mechatronika a Dopravní, letadlová a transportní technika tvoří základ integrovaného studijního oboru Konstruování, který je směrován do oblastí konstrukce strojních zařízení a umožňuje i při klesajícím počtu zájemců o technické vysoké školy zajistit dostatečnou a kvalitní výuku jednotlivých oborů.

Výuka probíhá ve studijním oboru Výrobní stroje a zařízení (VSZ) nebo Průmysl 4.0 – Výrobní technika v navazujícím magisterském studijním programu. Absolventi mohou dále pokračovat v doktorském studijním programu oboru Konstrukční a procesní inženýrství v sekci Výrobní stroje a zařízení.

Více informací o možnostech studia je k dispozici na stránkách Fakulty strojní

Staňte se absolventy oboru
Výrobní stroje a zařízení
a buďte nejžádanějšími:

 • konstruktéry,
 • výpočtáři,
 • pohonáři,
 • zkušebními techniky
 • a řídícími pracovníky technických oddělení v nejvýznamnějších strojírenských firmách.

Naučíme vás:

 • pracovat v CAD a CAM systémech,
 • projektovat obráběcí, tvářecí a další výrobní stroje,
 • navrhovat a seřizovat pohony výrobních strojů,
 • programovat NC, CNC a PLC systémyměřit a diagnostikovat stroje,
 • navrhovat a realizovat hydraulické a pneumatické obvody,
 • projektovat automatizované výrobní linky s robotickými pracovišti,
 • uplatňovat ucelené konstruktérské myšlení při návrzích i realizacích strojů nebo jejich uzlů.